Informacja z zebrania delegatów NSZZ „Solidarność” MPK sp z o. o. w Legnicy z dznia 20.11.2014 r.

Delegaci podjęli Uchwałę nr 1/2014 o wprowadzeniu zmiany naliczania składki członkowskiej w następujący sposób:
Miesięczna składka członkowska wynosi:

  1. dla osób będących w stosunku pracy - 0,82%:
    1. miesięcznych przychodów, osiąganych u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z uwzględnieniem dodatków płacowych, z wyjątkiem: przychodów osiąganych z tytułu godzin nadliczbowych, przychodów zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz różnego rodzaju deputatów, rekompensat, ekwiwalentów, odszkodowań, odpraw, nagród - w tym jubileuszowych - oraz świadczeń finansowanych ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub świadczeń urlopowych wypłacanych w zamian tych świadczeń,
    2. pobieranych zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (chorobowych, wyrównawczych, macierzyńskich, opiekuńczych).